Luiz XV

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Inglesa

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores